Home Even voorstellen Gallery Copyright Updates Contact Gastenboek Webshop

© 2017 , www.bk-fotografie.nl

Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

© Copyright www.bk-fotografie.nl 2017. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.bk-fotografie.nl en alle onderliggende pagina’s aantreft zijn gelicentieerd aan www.bk-fotografie.nl

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudigen op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door www.bk-fotografie.nl .

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied met bronvermelding en voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik.

Alle foto’s op deze website zijn door mij persoonlijk gemaakt en dus mijn eigendom.